ADRES:  POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZZS DLA CZŁONKÓW PZZS
CELE I PLANY PZZS Głównym celem PZZS jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec: - organów władzy i administracji państwowej,  - placówek handlowych, - organów samorządu terytorialnego, - związków zawodowych - innych instytucji, organizacji i związków - kontrahentów krajowych i zagranicznych - organizacji międzynarodowych Wspomniany cel jest realizowany m.in. poprzez: a)      Wymianę doświadczeń pomiędzy członkami; b)        Zapewnienie        profesjonalnego        poziomu        usług świadczonych przez członków na rzecz kontrahentów; c)          Współpracę     w     kształtowaniu     nowych     rozwiązań prawnych i handlowych korzystnych dla ship managerów; d)                  Opiniowanie   projektów   aktów   prawnych   dotyczących żeglugi,    bezpieczeństwa    morskiego,    rybołówstwa,    obrotu portowo-morskiego,      zatrudnienia      we      flocie      morskiej, warunków   pracy   na   statkach,   podatków   oraz   dokonywanie ocen   funkcjonowania   prawa   i   występowanie   z   wnioskami   o podjęcie prac ustawodawczych w wymienionym zakresie e)                  Poradnictwo   w   zakresie   prawnym,   ekonomicznym   i organizacyjnym   dla   prowadzenia   działalności   gospodarczej w żegludze i rybołówstwie, PLANY PZZS DOCELOWYM    ZAMIERZENIEM    Związku    jest    stworzenie POMERANIA SHIP MANAGEMENT CENTER sprzyjającego: 1)      wszechstronnemu      rozwojowi      Polskiego      Centrum Zarządzania Statkami oraz 2) rozwojowi gospodarki morskiej wraz z rybołówstwem  
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają: