ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZZS DLA CZŁONKÓW PZZS DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
IX Walne Zgromadzenie PZZS  Gdynia, 14.03.2019 r.   IX Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Zarządców Statków odbyło się w Gdyni w dniu 14 marca 2019  r. Spotkanie otworzył prezes Zarządu p. Ireneusz Kuligowski (Green Management sp. z o.o.), wraz z Zastępcą Przewodniczącego - p.Adamem Bołądź oraz Protokolantem - sekretarza Związku Radosława Stefaniak. W toku spotkania Członkom i Członkom Wspierającym Związku przedstawiono raport odnośnie:  1) działalności Zarządu w roku 2018; 2) działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018; 3) aktywności Związku w charakterze doradców Zespołu Trójstronnego ds. żeglugi i rybołówstwa; 5) starania Związku o przystąpienie do europejskich organizacji zrzeszających armatorów i ship managerów; 4) uczestnictwie w ważnych przedsięwzięciach tj. Duńskie Dni Morza 2018 i panel SHIPMANAGEMENT na FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ;  5) działalności promocyjnej Polskiego Związku Zarządców Statków w Polsce jak i za granicą; 6) raport o II edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta 7) szczegółowe sprawozdanie odnośnie postępów projektu ustawy dot. podatków i ubezpieczeń społecznych, który był jednym z kluczowych projektów Związku w roku 2018 Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia podjęto następujące uchwały: 1)   zatwierdzenia   sprawozdań   Zarządu   i   Komisji   Rewizyjnej   oraz   wstępnego sprawozdania fin. (informacji Sekretarza) Związku za rok 2018; 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 3) o wysokości składki członkowskiej w 2019-2020 r.; 4) o budżecie Związku na rok 2019-2020.  5) planie działań Związku na rok 2019-2020 W   poczet   Członków   Związku   powróciło   Polskie   Ratownictwo   Okrętowe   Tym samym liczba członków Związku urosła do 19. Prezes   Zarządu,   p.   Ireneusz   Kuligowski   poinformował,   iż   po   52   latach   pracy zawodowej   przeszedł   na   emeryturę,   ale   nadal   zamierza   czynnie   uczestniczyć w   życiu   Związku   przez   następne   kilka   miesięcy   w   innej   roli.   Sławomir   Kalicki   i Piotr   Masny   również   oświadczyli   iż   odchodzą   z   Zarządu,   ale   też   zamierzają pozostać aktywni w ramach PZZS.  W   związku   z   powyższym,   Walne   Zgromadzenie,   po   rozpatrzeniu   wszystkich proponowanych kandydatur, zdecydowało o powołaniu Zarządu w składzie: Prezes   Zarządu   -   Dariusz   Jellonnek,   Członkowie   Zarządu:   Michał   Czerepaniak, Cezary Łuczywek,  Arkadiusz Gronowski i Andrzej Pilarski. Komisja    Rewizyjna    w    składzie:    Przewodniczący    Adam    Bołądź    i    Grzegorz Kuligowski pozostaje do zakończenia kadencji w roku 2020.  [NASTĘPNA STRONA]
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają: