ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZPŻ DLA CZŁONKÓW PZPŻ DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
VII Walne Zgromadzenie PZZS  Gdynia, 16.02.2018 r.   VII Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Zarządców Statków odbyło się w Gdyni w dniu 16 lutego 2018 r. Spotkanie otworzył prezes Zarządu p. Ireneusz Kuligowski (Green Management sp. z o.o.), wraz z Zastępcą Przewodniczącego - p.Bartoszem Biechowskim oraz Protokolantem - sekretarza Związku Radosława Stefaniak. W toku spotkania Członkom i Członkom Wspierającym Związku przedstawiono raport odnośnie:  1) działalności Zarządu w roku 2017; 2) działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017; 3) aktywności Związku w charakterze doradców Zespołu Trójstronnego ds. żeglugi i rybołówstwa; 5) starania Związku o przystąpienie do europejskich organizacji zrzeszających armatorów i ship managerów; 4) współorganizacji ważnych przedsięwzięć tj. MARE FORUM Poland i panel SHIPMANAGEMENT na FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ;  5) działalności promocyjnej Polskiego Związku Zarządców Statków w Polsce jak i za granicą; 6) raport o Konkursie na Najlepszego Absolwenta 8) stopnia przystosowania do wymogów stawianych przez rozporządzenie RODO (ang. GDPR) Po stwierdzeniu zdolności do podjęcia następujących uchwał: 1)       zatwierdzenia       sprawozdań       Zarządu       i       Komisji       Rewizyjnej       oraz sprawozdania finansowego Związku za rok 2017; 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 3) o wysokości składki członkowskiej w 2017 r.; 4) o budżecie Związku na rok 2018.  Na   kolejną      kadencję   wybrano   Zarząd   w   składzie:   Ireneusz   Kuligowski   (Prezes Zarządu),     Sławomir     Kalicki,     Piotr     Masny,     Dariusz     Jellonnek     i     Michał Czerepaniak. W    poczet    Członków    Związku    przyjęto    Project    Żegluga    Fairplay    Towage Polska sp. z o.o. sp. k. Tym samym liczba członków Związku urosła do 17. Członkowie    i    Członkowie    Wspierający    następnie    przystąpili    do    dyskusji    na temat   proponowanej   strategii   działania   na   rok   2018.   Zgodnie   uznano,   iż   PZZS powinno   zwiększyć   aktywność   promocyjną   zarówno   w   Polsce   jak   i   poza   jej granicami       aby       przyspieszyć       proces       tworzenia       nowych       firm       ship managementowych      będących      źródłem      wartości      dodanej      dla      polskiej gospodarki   morskiej.   Za   najbardziej   obiecujące   kierunki   do   takiej   promocji uznano Niemcy, kraje skandynawskie oraz przestrzeń poradziecką. PZZS    będzie    również    kontynuować    wysiłki    mające    na    celu    jak    najszybsze wprowadzenie   uregulowań   dotyczących   podatków   i   systemu   zabezpieczenia społecznego   marynarzy   jak   również   uregulowanie   statusu   ship   managera   w prawie polskim.
PZPŻ wspierają: