Galeria VIII IPM
ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZPŻ DLA CZŁONKÓW PZPŻ DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
VIII Spotkanie Informacyjno-Promocyjne Gdynia, 19 kwietnia 2018 r.   Polish Ship Management as a driving force of the Polish Maritime Economy V III   Spotkanie   Informacyjno-Promocyjne   PZZS   miało   miejsce   19   kwietnia w   Gdyni,   w   siedzibie   DNV   GL   Poland.   Głównym   tematem   spotkania   było   ukazanie potencjału   polskiego   ship   managementu   jako   siły   napędowej   polskiej   gospodarki morskiej w perspektywie najbliższych lat. Od    ostatniego    spotkania    PZZS    w    lutym    wiele    się    zmieniło.    Nie    tylko zwiększyła   się   liczba   członków   Zarządu   z   3   do   5,   ale   również   w   szereg   członków PZZS   dołączyła   Żegluga   Gdańska   operująca   statkami   pod   polską   flagą   (co   jest dzisiaj rzadkością). Tym samym liczba członków Związku urosła do 18. W      trakcie      spotkania      Zarząd      PZZS      oficjalnie      zaprezentował podstawowe     założenia     projektu     ustawy     mającego     za     zadanie     ułatwić przenoszenie    statków    pod    polską    banderę.    Inicjatywa    ta    ma    za    zadanie poprawić   szanse   rynkowe   polskich   przedsiębiorstw   żeglugowych   poprzez stworzenie   korzystnego   systemu   podatkowego   i   ubezpieczeń   dla   marynarzy - co umożliwiłoby im pozostanie konkurencyjnymi na rynku światowym. Następnie,    Henrik    Bach    (Country    Chair    DNV    GL)    zaprezentował podejście      firmy      do      kwestii      bezpieczeństwa      cybernetycznego      firm żeglugowych,    pokazując    różne    zakresy    odpowiedzialności    oraz    poziomy infrastruktury krytycznej. Kolejną    prezentację    wieczoru    wygłosili    Goście    Specjalni    z    Wielkiej Brytanii   -   Bill   Reeves   i   Ian   McQuade   z   Portland   Port   Authority,   którzy   razem ze      Sławomirem      Kalickim      z      Inter      Marine      zaprezentowali      owoce dotychczasowej     współpracy,     szczególnie     w     zakresie     obsługi     urządzeń portowych   i   racjonalizacji   wykorzystania   magazynów   jak   i   realizacji   dużych rządowych     kontraktów     (nie     wykluczając     budowy     dwóch     najnowszych lotniskowców Royal Navy). Ostatnią   prezentację   wieczoru   wygłosili   Henryk   Zawadzki   i   Michał Maziec   z   firmy   Wilhelmsen   Ships   Service   Poland   sp.   z   o.o.   Firma   ta   ostatnio znacząco   rozwinęła   swoje   operacje   w   Polsce   i   w   basenie   Morza   Bałtyckiego, w    oparciu    o    ocenę    potencjału    dla    prowadzenia    działań    serwisowych    w regionie.    Ten    krok    zaowocował    reorganizacją    struktury    przedstawioną    na spotkaniu. Konkluzja    spotkania    była    następująca    -    polskie    firmy    żeglugowe    i gałęzie   wspomagające   są   na   dobrej   pozycji   by   móc   pełnić   rolę   silnika   dla gospodarki     morskiej     nie     tylko     Polski,     ale     również     Europy.     Jedynie ograniczenia      prawne      (zwłaszcza      przestarzały      system      podatków      i ubezpieczeń   społecznych   marynarzy)   uniemożliwiają   im   pełne   rozwinięcie skrzydeł.   Gdyby   te   przeszkody   zostały   usuniętte   -   byłby   to   wielki   krok   na drodze do utworzenia Pomeranian Ship Management Center.
PZPŻ wspierają:
Fot: C.Spigarski [Oficyna Morska]