ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZPŻ DLA CZŁONKÓW PZPŻ DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
„Safety e(i)nsured” - X Walne Zgromadzenie i XI Spotkanie Informacyjno-Promocyjne 23 maja w siedzibie DNV GL sp. z o..o. odbyło się X Walne Zgromadzenie i XI Spotkanie Informacyjno-Promocyjne Polskiego Związku Zarządców Statków. Odnosząc się do zmian na przestrzeni ostatnich czterech lat oraz dynamiki relacji pomiędzy Związkiem a innymi podmiotami obecnymi w gospodarce morskiej jak również podmiotami zagranicznymi – członkowie PZZS uznali, iż potrzebny jest kolejny krok  naprzód  i zdecydowali o przyjęciu  uchwały o utworzeniu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych (Polish Shipping  Companies’  Association). Zadaniem    PZPŻ    jest    ochrona    interesów    zrzeszonych    członków    jak    również kształtowanie   warunków   prawnych   i   ekonomicznych   korzystnych   dla   rozwoju operacji żeglugowych prowadzonych z Polski. Przyjętą     na     Walnym     Zgromadzeniu     strategię     Związku     na     rok     2019-2020       przedstawił    następnie    na        Spotkaniu    Informacyjno-Promocyjnym    p.    Dariusz Jellonnek  – Prezes Zarządu. Strategia ta opiera się na -    promowaniu    polskiej    działalności    żeglugowej    w    kraju    jak    i    poza granicami    kraju    celem    zachęcenia    zagranicznych    właścicieli    i    armatorów    do otwierania biur w Polsce; -     tworzenie     i     promowanie     rozwiązań     prawnych     i     ekonomicznych umożliwiających    prowadzenie    operacji    żeglugowych    z    Polski    na    warunkach konkurencyjnych   z   innymi   państwami   EU/EOG.   Kluczowe   znaczenie   w   tych wysiłkach będzie miała praca Rady Związku, powołanej 14 marca 2019 r. -   zadeklarowano   też   kontynuację   dotychczasowych   inicjatyw   Polskiego Związku   Zarządców   Statków   tj.   Konkurs   na   Najlepszego   Absolwenta   Akademii Morskiej, panelu Ship Management na Forum Gospodarki Morskiej 2019; W    ramach    Spotkania    Informacyjno-Promocyjnego    pod    hasłem    „Safety e(i)nsured” wystąpili m.in. Wolfgang   Reiss    –   dyrektor   działu   ubezpieczeń   morskich   firmy   Georg Duncker     Insurance     Brockers     z     Hamburga,     który     poruszył     temat     ryzyk       ubezpieczeniowych związanych ze scrubberami (Scrubber Insurance Risks); Ryszard      Nowak       –      z      firmy      Prąd      Service,      który      przedstawił dotychczasowe   osiągnięcia   swojej   firmy   i   nowe   rozwiązania   z   zakresu   elektryki okrętowej Piotr   Masny    –   z   firmy   HMS   Assistance   S.A.   –   który   przedstawił   czołowe wyzwania      i      problemy      (ze      szczególnym      uwzględnieniem      problemów zdrowotnych)    marynarzy    pracujących    na    statkach    handlowych    w    żegludze pełnomorskiej Następne Spotkanie zaplanowane jest przed końcem roku 2019.
PZPŻ wspierają:
Galeria X WZ i XI IPM
Proszę kliknąć zdjęcie aby powiększyć